ریشه دوزی

ریشه دوزی

ریشه دوزی

بعضی از فرش ها پس از اتمام کار به علت پاره شدن چله یا قطع نکردن پودهای اضافی و یا علت های دیگر دارای سر نخ هستند که روی فرش نمایان است و باید گرفته شوند . باید ریشه دوزی شوند .وسایل مورد نیازسر نخ گیری:
قیچی ترکی
سرنخ گیری:
قیچی را به پشت گرفته و به صورتیکه پرز قالی قطع نشود، پود یا سر چله ها را با قیچی از انتها قطع می کنند. در مورد پودهای نازک، آنها را با قلاب پشت به داخل فرش فرو می برند. اگر پودها به صورت گره در رو و پشت قالی حالت سر نخ را به وجود آورده باشند، با درفش آنها را خارج می کنند و سپس با قیچی آنها را می چینند و چنانچه سوراخی ایجاد شود، باید آن قسمت را پودکشی کنند و یا از رو با ایجاد گره قیچی یا گره تک تاری پرز ایجاد کنند تا حالت سوراخ وجود نداشته باشد.

شماره تماس : ۲۲۸۸۳۲۲۴۴۴۶۱۵۷۱۹۴۴۲۱۸۳۷۷۷۷۰۴۶۶۳۱۷۷۰۷۹۱۰۱۸۸۱۷۰۳۷۹۸۸۱۷۰۳۸۳